Salgs- og leveringsbetingelser for ASWO Norge AS, Org-nr. 991277897


§1 Gyldighet
Salgs- og leveringsbetingelserne gjelder mellom partene, heretter kaldt selger og kjøper, på tilbud, salg og leveranser. Med mindre annet er skriftlig avtalt.

§2 Tilbud og ordrebekreftelser/faktura
Endelig avtale er inngått når kjøper har mottatt skiftelig ordrebekreftelse fra selger. Kun innholdet heri er bindende for selger. Kataloger, brosjyrer, prislister mm, samt opplysninger om produktets mål, vekt og andre særlige egenskaper, bør innhentes av kjøper før bestilling av produktet. Disse opplysninger er veiledende og er kun bindende for selger, hvis dette står tydelig på ordrebekreftelsen eller på faktura. Selger påtar seg ingen ansvar for eventuelle feil eller opplysninger i utlevert skriftlig materiale om produktene, som er utarbeidet av leverandør. Dette gjelder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, bruksanvisning mm.

§3 Priser
All salg skjer til avtalte priser, i henhold til ordrebekreftelse eller faktura. Priser er eksl. moms, hvis ikke annet er oppført. Selger forbeholder seg retten til å endre i priser og andre vilkår, uten forhåndsvarsel. Selger forbeholder seg også retten til, uten forvarsel, å endre produkter i sortimentet til likeverdige eller bedre produkter, som kan medføre at det nye produktet ikke stemmer overens med bilde eller teksten i katalogen.

§4 Betaling
Betaling skal skje senest 14 dager fra faktureringsdato. Alle varer leveres med faktura eller følgeseddel. Hvis følgeseddel, bør denne beholdes som bilag til samlefaktura som utstedes den første hverdag i hver måned. Samlefakturaen inneholder følgeseddelnummer, dato og beløp. På samlefakturaen kan man se den forutgående måneds kjøp. Utsettes levering på grunn av kjøper forhold, er kjøper – med mindre selger skiftelig informerer kjøper annet – allikevel forpliktet til å foreta enhver betaling til selger, som om levering var skjedd til avtalt tid. Hvis betaling skjer etter seneste betalingsfrist, har selger rett til å beregne 2% rente av restgjelden for hver påbegynt måned. Ved purring, pålegges det purregebyr. Kjøper er ikke berettiget til å motregne evt krav til selger, som ikke er skiftlig forhånds godkjent av selger. Kjøper har ikke rett til å tilbakeholde hele eller deler av kjøpesummen for å motsvare av noen art. Selger forbeholder seg retten til enhver tid å kredittvudere kjøper og hvis kjøperen ikke oppfyller selgers kriterier i så henseende, kan selgeren endre eller trekke tilbake kredittvilkår uten varsel og etterlyse garantier, sikkerhet og forskudd for ytterligere leveranser av varer.  

§5 Levering / forsinkelse
Leveringstidspunkt fremgår ved bestilling på webshoppen. Fraktomkostning for den pågjeldende bestilling, fremgår ved bestilling på webshoppen. Skyldes forsinkelser ved levering, at selger er i en situasjon som beskrevet i §9, utsettes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer. Har hindringen varet i mere enn 3 måneder, er begge parter berettiget til ansvarsfritt å annullere avtalen. Dette gjelder uansett om årsaken til forsinkelsen inntreffer før eller etter utløp av den avtalteleveringstid. Selger skal i nevnte tilfelle omgående informere kjøper om endringer i leveringstiden. Kjøper har under ingen omstendigheter rett til skadeerstatning, hverken direkte eller indirekte tap, grunnet forsinkelser.

§6 Risikoens overgang
Risikoen for den kjøpte vare overgår til kjøper når varen er overgått til forsendelse. Også i tilfeller hvor selger ikke er i stand til å levere grunnet forhold hos kjøper.

§7 Selger forbeholder seg eiendomsretten til den leverte varen i enhver henseende. Den leverte vare forblir likeledes selgers eiendom, inntil hele kjøpesummen, med tillegg av påbeløpte omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet, er betalt av kjøper.

§8 Annullering / endring af ordre / returvarer 
Kjøpers annullering eller endring av bestillingen, herunder endring av spesifikasjon, mengde og leveringstidspunkt, skal skriftlig avtales i de enkelte tilfeller. Omkostninger forbunnet med annullering eller endring, dekkes fult ut av kjøper. Returvarer godkjennes kun med forutgående avtale, hvor det opplyses returnumme (RMA-nr.). RMA-nr. og kopi av følgeseddel skal alltid følge varen ved evt. returnering. RMA-nr. skal påføres pakken. Returvarer uten RMA-nr. vil bli avvist. Returvarer er godkjent først når selger har kontrollert varen. Returvarer som mottas etter 5 måneder fra kjøpsdato, aksepteres ikke. Varen skal returneres i original emballasje og skal ikke ha vært montert/brukt. Med mindre annet er avtalt, betaler kjøper returfrakten. Returvarer mottas iht. gjeldende prosedyre, se eget avsnitt eller vedlagte pdf.

§9 Mangler og reklamation
Stemmer antallet av pakker ikke med det som er opplyst på følgeseddel eller fraktbrevet eller skader på forsendelsen, skal dette meldes til transportør før kvittering av fraktbrev. Ved levering skal kjøper straks – og før bruk – foreta en kvalitativ og kvantitativ undersøkelse av de leverte varer, som ordentlig forretningsbruk krever. Såfremt kjøper vil påberope en kvalitativ eller kvantitivt mangel, skal kjøper omgående sende skiftelig beskjed til selger, samt beskrive hva mangelen består i. Skulle de leverte varer vise seg å være heftet med mangler, som selger er ansvarlig for, påtar selger seg ene og alene og etter eget valg, å enten foreta justering eller omlevering innen rimelig tid eller gi et forholdsmessig avslag i kjøpesummen. Utover dette har selger intet ansvar for tap. Selger hefter således ikke for erstatning for driftstap, tapt fortjeneste eller annet direkte eller inndirekte tap. Det er kjøpers ansvar å reklamere for evt transportskader til transportør straks etter mottatt forsendelse. Med mindre skaden ikke kunne konstateres ved mottakelse, så snarest eller senest 7 dager etter mottakelse.

§10 Force majeure
Selger hefter seg ikke for manglende oppfyllelse av selger forpliktelser som skyldes force majeure. Her inkluderes også krig, opptøyer, borgerlige uroligheter, regjeringsinngrep eller inngrep på lokale myndigheter, streik, blokkader eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige værforhold, brann, mangel på arbeidskraft, strømforsyning eller andre øvrige årsaker som ligger utenfor selgers kontroll og som hindrer selger i oppfyllelsen. Nevnte force majeure klausul er gjeldende, enten om hindringene går ut over selger selv eller underleverandør eller transportør av selgers valg.

§11 Garanti
Samtlige varer selges uten garanti, med mindre annet er skriftlig avtalt. Evt. garantiavtale er en vare er utelukkende å betrakte som en videregivelse av produsentgarantien, at det overfor selger ikke kan settes krav i forhold til den pågjeldende garantierklaring.

§12 Produktansvar
Kjøper skal holde selger skadefri i den utstrekning som selger ikke er ansvarlig overfor kjøper. I tilfelle produktansvar overfor tredjepart ilegges dette selger. Selger er ikke ansvarlig for skader på kjøpers eiendom, fast eller løsøre, mens materialet er i kjøpers besittelse. Selger er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, som er fremstillet av kjøper, eller på produkter hvor disse inngår. I ingen tilfeller er selger ansvarlig for indirekte tap, inkludert driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske tap. De nevnte begrensninger i selgers ansvar gjelder ikke, hvis han har gjort seg skyld i grov uaktsomhet. Hvis en tredjepart legger krav mot en av partene, skal denne part umiddelbart informere den annen part om forholdet. Selger og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke av en domstol eller mekling, som behandler erstatningskrav, som er reist mot mot dem på grunnlag en sånn skade. Selger erstatningskrav kan aldri overstige dkk.25.000.000,00.

§13 Lovvalg / tvister
I det omfang som disse salgs- og leveringsbetingelser ikke regulerer parternes forhold, er United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods, CISG, gjeldende. I tillfelle uoverenstemmerlser mellom partene, skal enhver tvist avgjøres i retten i Oslo.

§14 Samtlige (med unntakelse for bilder og tekster fra leverandør) bilder og tekster på denne hjemmeside er ASWO’s eiendom. Ønsker du å bruke disse, må du ha en godkjennelse fra eieren.

§15 Kundenummer hos ASWO
For å få et kundenummer hos ASWO skal søker være et registrert firma innenfor bransjen, samt godkjenne våre salgs- og leveringsbetingelser.
 

Download forretningsbetingelser